Kapat
0 Ürün
Alışveriş sepetinizde boş.
Kategoriler
  Filtreler
  Preferences
  Ara

  Kişisel Veri Saklama, İmha ve Anonimleştirme Politikası

   

  Veri Sorumlusu: Palme Yayın Dağıtım Pazarlama İç ve Dış Tic. A.Ş

  Adres: A. Adnan Saygun Cad.no: 10/1-2-3 Sıhhiye/ANKARA

  Telefon Numarası: 0312 433 37 57

  Vergi Dairesi-Numarası: ÇANKAYA VD 7201064770

  Mersis Numarası: 0720106477000001

  KEP Adresi: palmeyayin@hs01.kep.tr

  Web Adresi: www.palmeyayinevi.com

  GİRİŞ

  Amaç

  Şirketimizin Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili Yönetmelik uyarınca şirketimizce yapılan saklama ve imha faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler konusunda usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

  Kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin iş ve işlemler, bu politika doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

  Kapsam

  Şirket çalışanları, çalışan adayları, hizmet sağlayıcıları, ziyaretçiler ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel veriler bu Politika kapsamında olup şirketin sahip olduğu ya da şirket tarafından yönetilen kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ve kişisel veri işlenmesine yönelik faaliyetlerde bu Politika uygulanır.

  Tanımlar

  Alıcı Grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini,

  Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

  Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini,

  Çalışan: şirket çalışanı

  Elektronik Ortam: Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamları,

  Elektronik Olmayan Ortam: Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamları,

  Hizmet Sağlayıcı: Şirket ile belirli bir sözleşme çerçevesinde hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişiyi,

  İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

  İlgili Kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişileri,

  İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini,

  Kanun: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,

  Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı

  Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

  Kişisel Veri İşleme Envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanteri,

  Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

  Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

  Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini,

  Periyodik İmha: Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemini,

  Politika: Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasını,

  Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

  Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

  Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi,

  VERBİS: Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemini,

  Yönetmelik: 28 Ekim 2017 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliği

  anlatmaktadır.

   

  KAYIT ORTAMLARI

  Kişisel veriler, şirket tarafından aşağıdaki ortamlarda başta kanun hükümleri olmak üzere diğer ilgili mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde saklanmaktadır;

   

  SAKLAMA VE İMHAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

  Şirketimizce; çalışanlar, çalışan adayları, ziyaretçiler ve hizmet sağlayıcı olarak ilişkide bulunulan üçüncü kişilerin, kurumların veya kuruluşların çalışanlarına ait kişisel veriler Kanuna uygun olarak saklanır ve imha edilir.

  Saklamaya İlişkin Açıklamalar

  Kişisel verilerin işlenmesi tanımı çerçevesinde işlenen kişisel veriler işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması şartıyla işlenmekte ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmekte ve ilgili mevzuatta öngörülen ve işleme amaçlarına uygun süre ile saklanmaktadır.

  Saklamayı Gerektiren Hukuki Sebepler

  Kurumda, faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilir. Bu kapsamda kişisel veriler;

  •          6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
  •          6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
  •          6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
  •          6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,
  •          5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
  •          213 sayılı Vergi Usul Kanunu,
  •          5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,
  •          6361 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
  •          4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu,
  •          3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,
  •          4857 sayılı İş Kanunu,
  •          İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik,
  •          6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında KanunBu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler çerçevesinde öngörülen saklama süreleri kadar saklanmaktadır.

  Saklamayı Gerektiren İşleme Amaçları

  Şirketimiz tarafından alınan kişisel verileriniz politikalarımızda ve mevzuatta belirtilen sebeplerle

  •          Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
  •          Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
  •          Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
  •          Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
  •          Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
  •          Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
  •          Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
  •          Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
  •          Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
  •          İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  •          İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
  •          İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
  •          Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
  •          Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
  •          Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
  •          Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
  •          Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
  •          Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
  •          Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçları ile saklamaktadır.

   

  İmhayı Gerektiren Sebepler

  Kişisel verileriniz;

  İşlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,

  İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,

  Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması,

  Kanunun 11’inci maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun şirket tarafından kabul edilmesi,

  Şirketin, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabı yetersiz bulması veya Kanunda öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; ilgili kişinin Kurula şikâyette bulunması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,

  Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması durumlarında, şirket tarafından ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

  TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

  Şirketimiz, kişisel verilerin korunması amacı ile idari ve teknik tedbirleri almaktadır. Öncelikle Şirket içinde oluşturulan KVKK uyum süreci çalışma kurulu ve hizmet alımı yolu ile alınan idari ve teknik tedbirler aşağıdaki gibidir.

  Teknik Tedbirler

  •          Siber Güvenliğin Sağlanması
  •          Kişisel Veri Güvenliğinin Takibi
  •          Kişisel Veri İçeren Ortamların Güvenliğinin Sağlanması
  •          Kişisel Verilerin Bulutta Depolanması
  •          Bilgi Teknolojileri Sistemleri Tedariği, Geliştirme ve Bakımı
  •          Kişisel Verilerin Yedeklenmesi
  •          Yetki Matrisi
  •          Yetki Kontrol
  •          Erişim Logları
  •          Kullanıcı Hesap Yönetimi
  •          Ağ Güvenliği
  •          Uygulama Güvenliği
  •          Şifreleme
  •          Sızma Testi
  •          Saldırı Tespit ve Önleme Sistemleri
  •          Log Kayıtları
  •          Veri Maskeleme
  •          Veri Kaybı Önleme Yazılımları
  •          Yedekleme
  •          Güvenlik Duvarları
  •          Güncel Anti-Virüs Sistemleri
  •          Silme, Yok Etme veya Anonim Hale Getirme
  •          Anahtar Yönetimi

  ………………….

   

  İdari Tedbirler

  •          Mevcut Risk ve Tehditlerin Belirlenmesi çalışmaları
  •          Çalışanların Eğitilmesi ve Farkındalık çalışmaları
  •          Kişisel Veri Güvenliği Politikalarının ve Prosedürlerinin Belirlenmesi çalışmaları
  •          Kişisel Verilerin Mümkün Olduğunca Azaltılması çalışmaları
  •          Veri İşleyenler ile İlişkilerin Yönetiminin Sağlanması çalışmaları
  •          Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlanması
  •          Kurumsal Politikalar (Erişim, Bilgi Güvenliği, Kullanım, Saklama ve İmha vb.) Sözleşmeler (Veri Sorumlusu-Veri Sorumlusu, Veri Sorumlusu-Veri İşleyen Arasında) Gizlilik Taahhütnamelerinin Yapılması çalışmaları
  •          Kurum İçi Periyodik Denetimler yapılması ve denetim mekanizmalarının oluşturulması çalışmaları
  •          Risk Analizleri çalışmaları
  •          İş Sözleşmesi, Disiplin Yönetmeliği (Kanuna Uygun Hükümler İlave Edilmesi) Kurumsal İletişim (Kriz Yönetimi, Kurul ve İlgili Kişiyi Bilgilendirme Süreçleri, İtibar Yönetimi vb.)
  •          Eğitim ve Farkındalık Faaliyetleri
  •          Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) Bildirim yapılmak suretiyle kişisel verilerin saklanması ve korunması yapılmaktadır.

  KİŞİSEL VERİLERİ İMHA TEKNİKLERİ

  İlgili mevzuatta öngörülen süre ya da işlendikleri amaç için gerekli olan saklama süresinin sonunda kişisel veriler, şirket tarafından re’sen veya ilgili kişinin başvurusu üzerine yine ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen tekniklerle imha edilir.

  Kişisel Verilerin Silinmesi

  Kişisel veriler aşağıda belirtilen yöntemlerle silinir.

  •          Sunucularda Yer Alan Kişisel Veriler: Sunucularda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için sistem yöneticisi tarafından ilgili kullanıcıların erişim yetkisi kaldırılarak silme işlemi yapılır.
  •          Elektronik Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler: Elektronik ortamda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, veri tabanı yöneticisi hariç diğer çalışanlar (ilgili kullanıcılar) için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir.
  •          Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler: Fiziksel ortamda tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için evrak arşivinden sorumlu birim yöneticisi hariç diğer çalışanlar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Ayrıca, üzeri okunamayacak şekilde çizilerek/boyanarak/silinerek karartma işlemi de uygulanır.
  •          Taşınabilir kayıt edicilerde bulunan Kişisel Veriler: Flash tabanlı saklama ortamlarında tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, sistem yöneticisi tarafından şifrelenerek ve erişim yetkisi sadece sistem yöneticisine verilerek şifreleme anahtarlarıyla güvenli ortamlarda saklanır.

   

   

   

   

   

  Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

  Kişisel veriler, şirket tarafından aşağıdaki yöntemlerle yok edilir.

  •          Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler: Kâğıt ortamında yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, kâğıt kırpma makinelerinde geri döndürülemeyecek şekilde yok edilir.
  •          Optik / Manyetik Medyada Yer Alan Kişisel Veriler: Optik medya ve manyetik medyada yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenlerin eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemi uygulanır. Ayrıca, manyetik medya özel bir cihazdan geçirilerek yüksek değerde manyetik alana maruz bırakılması suretiyle üzerindeki veriler okunamaz hale getirilir.

  Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

  Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu veya üçüncü kişiler tarafından geri döndürülmesi ve/veya verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir. Şirketimiz anonimleştirme sürecinde de teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

  SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

  Şirket tarafından, faaliyetleri kapsamında işlenmekte olan kişisel verilerle ilgili olarak;

  •          Süreçlere bağlı olarak gerçekleştirilen faaliyetler kapsamındaki tüm kişisel verilerle ilgili kişisel veri bazında saklama süreleri Kişisel Veri İşleme Envanterinde;
  •          Veri kategorileri bazında saklama süreleri VERBİS’e kayıtta;
  •          Süreç bazında saklama süreleri ise Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında yer alır.

  Söz konusu saklama süreleri üzerinde, gerekmesi halinde şirket yönetimi tarafından güncelleme yapılır.

  Saklama süreleri sona eren kişisel veriler için re’sen silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi ilgili departmanlar tarafından usul ve esaslara göre yapılır.

  PERİYODİK İMHA SÜRESİ

  Yönetmeliğin 11’inci maddesi gereğince şirket, periyodik imha süresini 6 ay olarak belirlemiştir. Buna göre, Kurumda her yıl Haziran ve Aralık aylarında periyodik imha işlemi gerçekleştirilir.

   

  DİĞER HUSUSLAR

   

  İş bu politika Şirket yönetimi tarafından onaylanmakla yürürlüğe girer, yayınlanır, onay tarihi itibari ile yürürlüğe girer. Şirket tarafından ilgili departmanda saklanır.

  Politika Yasal değişiklikler ve şirket içindeki değişiklikler uyarınca güncellenebilir ya da yürürlükten kaldırılabilir.


   

  SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ TABLOSU

  VERİ SAHİBİ

  VERİ KATEGORİSİ

  VERİ SAKLAMA SÜRESİ

  Çalışan

  İşe alım evrakları ile Sosyal Güvenlik Kurumuna gerçekleştirilen; hizmet süresine ve ücrete dair bildirimlere esas özlük verileri

  Hizmet akdinin devamında ve hitamından itibaren de 50(elli) yıl müddetle muhafaza edilir.

  Çalışan

  İşe alım evrakları ile Sosyal Güvenlik Kurumuna gerçekleştirilen; hizmet süresine ve ücrete dair bildirimlere esas özlük verileri dışında kalan özlük verileri

  Hizmet akdinin devamında ve hitamını takip eden takvim yılı yılbaşından itibaren de 10(on) yıl müddetle muhafaza edilir.

  Çalışan

  İşyeri Kişisel Sağlık Dosyası İçeriğindeki Veriler

  Hizmet akdinin devamında ve hitamından itibaren 30(otuz) yıl müddetle muhafaza edilir.

  İş Ortağı/Çözüm Ortağı/Danışman

  İş Ortağı/Çözüm Ortağı/Danışman ile ...... arasındaki ticari ilişkinin yürütümüne dair kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, finansal bilgiler, telefon aramalarında alınan ses kayıtları, İş Ortağı/Çözüm Ortağı/Danışman çalışanı verileri

  İş Ortağı/Çözüm Ortağı/Danışmanın, ......'la olan iş/ticari ilişkisi süresince ve sona ermesinden itibaren Türk Borçlar Kanunu md.146 ile Türk Ticaret Kanunu md.82 uyarınca 10 yıl süre ile saklanır.

  Ziyaretçi

  ......'a ait fiziki mekana girişte alınan Ziyaretçi'ye ait ad, soyad, T.C.K.N., araç plakası ile  kamera kayıtları, telefon aramalarında alınan ses kayıtları

  2 yıl süre ile saklanır.

  İnternet Sitesi Ziyaretçisi

  İnternet Sitesi Ziyaretçisi'ne ait ad, soyad, e-posta adresi, gezinme hareketleri bilgileri

  2 yıl süre ile saklanır.

  Çalışan Adayı

  Çalışan Adayına ait özgeçmiş ve işe başvuru formunda yer alan bilgiler

  En fazla 2 yıl olmak üzere özgeçmişin güncelliğini kaybedeceği süre kadar saklanır.

  Stajyer(öğrenci)

  Stajyer'e ait staj dosyasında yer alan bilgiler

  Staj ilişkisinin devamında ve hitamını takip eden takvim yılı yılbaşından itibaren de 10(on) yıl müddetle muhafaza edilir.

  Müşteri

  Müşteri'ye ait ad, soyad, T.C.K.N., iletişim bilgileri, ödeme bilgileri ve yöntemleri, gezinme hareketleri bilgileri,  telefon aramalarında alınan ses kayıtları, ürün/hizmet tercihleri, işlem geçmişi, özel gün bilgileri

  Müşteri'nin, satın almış olduğu her bir ürün/hizmetin sunulmasından itibaren Türk Borçlar Kanunu md.146 ile Türk Ticaret Kanunu md.82 uyarınca 10 yıl süre ile saklanır.

  Müşteri

  Kamera görüntüleri, araç plaka bilgisi

  2 yıl süre ile saklanır.

  Potansiyel Müşteri

  Potansiyel Müşteri ile ...... arasındaki ticari ilişki kurulmasına dair sözleşme görüşmeleri sırasında alınan kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, finansal bilgiler, telefon aramalarında alınan ses kayıtları

  2 yıl süre ile saklanır.

  ......’nın İşbirliği İçinde Olduğu Kurum/Firmalar (Tedarikçi, Fason Üretici, Bayi/Franchise

  ......’nın İşbirliği İçinde Olduğu Kurum/Firmalar ile ...... arasındaki ticari ilişkinin yürütümüne dair kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, finansal bilgiler, telefon aramalarında alınan ses kayıtları, ......’nın İşbirliği İçinde Olduğu Kurum/Firma çalışanı verileri

  ......’nın İşbirliği İçinde Olduğu Kurum/Firmaların, ......'yla olan iş/ticari ilişkisi süresince ve sona ermesinden itibaren Türk Borçlar Kanunu md.146 ile Türk Ticaret Kanunu md.82 uyarınca 10 yıl süre ile saklanır.

   

   

  >